എന്റർപ്രൈസ് സംസ്കാരം

൨൦൧൬-൦൫-൨൬-൫൫൪൬ച്൦അഅ൯൯-൮ച്൨ദ്-൪൯൮ദ്-൯ച്ഫ്൫-അ൭അ൧ഫ്൬ച്ഫ്൯എ൬൩
൨൦൧൬-൦൫-൨൬-൦൯൯൧ഫ്൬ഫ്ച്൨൩-൨൯൧൯-൪ച്൨൨-ബ്൬൭൮-എ൬ദ്ബ്൪൭൪൮൪ബ്൪ച്  ൨൦൧൬-൦൫-൨൬-൦൨൧൮൯൬൫൯അഅ-൮൧എഅ-൪ച്൫ഫ്-൯൧൭൭-ദ്ഫ്ദ൪൫അ൦അ൮൬ബ്ആപ്പ് ഓൺലൈൻ ചാറ്റ്!