ព័ត៍មាន

 • កុងតឺន័រទឹកអាកាសត្រា

  Container cargo seal is a lock of the container. It can only be used once, after opening it can not be used again. It has a unique title on it, and if the customer gets a container seal with the same number as on the bill of lading, the container has not been opened and the goods are intact. Cont...
  អាន​បន្ថែម
 • ប្រេងឥន្ធនៈ ឧបករណ៍ចាប់សញ្ញា

  The fuel sensor is a sensor used to detect gasoline volatile gas. It can be used to sense the concentration of oil and gas products. This sensor has catalytic combustion type combustible gas sensor and semiconductor type gasoline volatile gas sensor. There are the advantages and in the applicatio...
  អាន​បន្ថែម
 • GPS Lock

  With the rapid development of technology, GPS lock is widely used. GPS Lock is an electronic lock with GPS positioning and electronic lock intelligent control. People combines satellite positioning technology, wireless transmission technology, Bluetooth, WIFI communication technology to  design a...
  អាន​បន្ថែម
 • សោ

  Padlock is a kind of anti-theft lock, with C, E, SBE, G and other specifications. MUL-T-LOCK lock has anti-drill, anti-prying, anti-universal key, anti-shear, anti-torsion, E, SBE The C-type padlock also has waterproof fog and anti-freezing performance. E-type and G-type padlocks can be provided ...
  អាន​បន្ថែម
 • GPS door lock

  The GPS door lock is a new type of electronic lock device for mobile target positioning communication. It adopts GPS satellite positioning technology, GSM, GPRS technology and active RFID technology to provide networked mobile target positioning communication services and the positioning within a...
  អាន​បន្ថែម
 • GPS tracker

  GPS tracker

  GPS tracker is a terminal with built-in GPS module and mobile communication module. It is used to transmit the positioning data obtained by the GPS module to a server on the Internet through the mobile communication module (GSM/GPRS network), so as to query the location of the GPS tracker on the...
  អាន​បន្ថែម
 • Electronic lock out of power and unlocking method and maintenance method

  Electronic lock out of power and unlocking method and maintenance method

  The electronic lock we use is mainly supported by electricity, but if the electronic lock is out of power, it will affect its normal use, but the electronic lock is still very safe. So how to open the electronic lock when it is out of power? How to open the electronic lock 1. If it is an electron...
  អាន​បន្ថែម
 • How the GPS tracker works

  How the GPS tracker works

  The GPS tracker is a terminal with a built-in GPS module and a mobile communication module. It is used to transmit the positioning data obtained by the GPS module to a server on the Internet through the mobile communication module, so that the location of the terminal can be checked on a computer...
  អាន​បន្ថែម
 • អេឡិចត្រូចាក់សោ

  How the electromagnetic lock works The design principle of the electromagnetic lock is to use the principle of electromagnetism. When the current passes through the silicon steel sheet, the electromagnetic lock will generate a strong suction to attract the iron plate to achieve the effect of lock...
  អាន​បន្ថែម
 • The Functions Of GPS Tracker

  1. Positioning function. The GPS tracker has an instant positioning function to keep track of the position information of the object being tracked. 2. Alarm function. The GPS tracker can take emergency alarm functions in the event of an abnormality, such as displacement alarm, overspeed alarm, an...
  អាន​បន្ថែម
 • The Flow Sensor

  The flow sensor can be docked with various types of terminals in two ways: one is the RS232 serial interface and the GPS terminal. The other is the CAN bus interface, which is shared freely by the instrument or vehicle terminal supplier. 1. RS232 serial interface integration is realized by a fuel...
  អាន​បន្ថែម
 • Container Tracking Devices Advtages

  Container Tracking Devices Advtages

  Automatic operation, improve the efficiency of all parties: the smart reservation distribution system of the suitcase is built on the special database and WEB service. Based on the customized development of the program script, the 24-hour suitcase reservation application and automatic box release...
  អាន​បន្ថែម
 • Jointech presents on TelematicX 2019 in Belarus

  Jointech,a turnkey solution supplier of Mobile Assets Monitoring in Shenzhen,participated in TelematicX 2019 on July 30 – August 1 in Minsk held by Gurtam, the International software developer in Belarus.     DuringTelematicX 2019, Jointech gave a presentation themed “How Intelli...
  អាន​បន្ថែម
 • លេខកូដចាក់សោ

  Code lock purchase With the continuous improvement of living standards and the development of science and technology, many home smart devices have been recognized by everyone. The most popular one is the smart code lock. So where is the smart code lock? How to choose a code lock? First, you need ...
  អាន​បន្ថែម
 • ប៊្លូធូសសោ

  Bluetooth padlock, the appearance looks like the ordinary traditional padlock, the only difference is that there is a “smart heart”, the biggest advantage of the Bluetooth padlock is that it does not require a key, eliminating the need to carry. Directly controlled by a smart phone, e...
  អាន​បន្ថែម
 • How does container tracking devices work?

  The tracking of containers is based on satellite positioning and vehicle APP positioning technology, and borrows Internet technology to seamlessly connect containerized goods, vehicles, customs declarations and container ships to realize full-track tracking management services. The most common is...
  អាន​បន្ថែម
 • GPS Tracker

  How the GPS tracker works: The GPS tracker transmits signals based on satellite positioning. For navigational positioning, the position of the GPS tracker is calculated from the ephemeris transmitted by the satellite, a parameter describing the motion of the satellite and its orbit. GPS trackers ...
  អាន​បន្ថែម
 • ចាក់សោឆ្លាតវៃ

  The advantages of intelligent lock: Smart locks are different from traditional mechanical locks, and smart locks are more secure in terms of user identification, security, and management. The smart lock smart part is reflected in whether the mobile phone can be remotely controlled and linked with...
  អាន​បន្ថែម
 • NFC Lock

  Features of NFC door locks: NFC door locks are durable and meet national standards. If you use the mobile phone NFC to unlock, the phone must support NFC. The NFC door lock supports setting different types of keys to open the same lock. In addition, NFC supports remote authorization to unlock the...
  អាន​បន្ថែម
 • ប្រេងឥន្ធនៈ ឧបករណ៍ចាប់សញ្ញា

  Product description of fuel sensor: The fuel sensor is used for oil level detection of trucks. It uses the principle of electromagnetic induction. The output signal has high precision, stability and continuity, and various functions are integrated. Its main features are liquid level detection and...
  អាន​បន្ថែម
 • ប្រេងឥន្ធនៈកម្រិតឧបករណ៍ចាប់សញ្ញា

  The fuel level sensor is a component that causes a change in the capacitance between the sensor housing and the sensing electrode after the oil enters the container, and converts the change into a current change to detect the position  of the oil in the container. Method for detecting fuel level ...
  អាន​បន្ថែម
 • ចាក់សោឆ្លាតវៃ

  Related introduction: The smart lock refers to a lock that is more intelligent in terms of user identification, security, and management than the traditional mechanical lock. The smart lock is an execution component of the lock door in the access control system. The smart spot of the smart lock ...
  អាន​បន្ថែម
 • ត្រួតពិនិត្យម៉ាស៊ីនភ្លើង

  Advantages of generator remote monitoring system: 1.Start the service only when we needed. 2.Greatly reduce the impact of theft of fuel. 3.Remote test start generator to reduce startup problems. 4.Remote monitoring is convenient for grasping the opportunity. Generator remote monitoring working p...
  អាន​បន្ថែម
 • Smart lock maintenance and care

  The lock industry has developed into a mature stage at a very early stage. The use of locks in the domestic hardware market is very common, but there are still many problems in the lock market today, and the biggest potential problem still occurs. In the quality of the lock industry, many locks a...
  អាន​បន្ថែម
 • With a pet tracker, no longer afraid of pets lost

  Wearables as an emerging industry has long been a concern Recently, a new smart wearable device, the Pet Tracker, has been introduced to help pet users locate, track and protect pets carrying the device. Gartner, an internationally renowned research firm, predicts that 2020 will be a watershed in...
  អាន​បន្ថែម
 • August Smart Lock is just $99 on Amazon right now

  In all the hubbub around the smart home, we often talk about light bulbs, cameras, and other things that it’s easy to tell a virtual assistant to act on. One thing that I see less often than others is the front door, rather the deadbolt that seals the entrance to your sanctum. One of the be...
  អាន​បន្ថែម
 • Denver police can shoot cars with GPS trackers if they flee

  With the push of a button, Denver police officers can now blast an adhesive, soup-can-size GPS tracker at fleeing vehicles and remotely follow the cars from a phone app. It may seem like a tool Batman would use, but Denver police hope the technology will allow them to avoid dangerous pursuits of ...
  អាន​បន្ថែម
 • Is Intelligent Door Lock Safe

  According to the data released by the National Lock Center, by the end of June 2018, more than 1500 manufacturers of intelligent door locks in China had sold 21 million sets annually. However, due to the lack of national mandatory safety standards, and many brands are not manufacturers in fact, m...
  អាន​បន្ថែម
 • Is Smart Door Lock Safe?

  According to the data released by the National Lock Center, by the end of June 2018, more than 1500 manufacturers of intelligent door locks in China had sold 21 million sets annually. However, due to the lack of national mandatory safety standards, and many brands are not manufacturers in fact, m...
  អាន​បន្ថែម
 • A Successful Exhibittion for Jointech at GITEX 2018

  A Successful Exhibittion for Jointech at GITEX 2018

  October 14-18 2018,  JOINTECH participated in the 2018 GITEX exhibition at the Dubai World Trade Center. During the exhibition, we exhibited container intelligent electronic locks and electronic seals products and applications,we have received 100 customers from more than 10 countries in the Mid...
  អាន​បន្ថែម
 • ឧបករណ៍តាមដានពេលវេលាពិតប្រាកដក្នុងការគ្រប់គ្រងកងនាវារបស់អ្នក

  ឧបករណ៍តាមដានពេលវេលាពិតប្រាកដក្នុងការគ្រប់គ្រងកងនាវារបស់អ្នក

  កម្មវិធីតាមដានរថយន្តរបស់យើងត្រូវបានរួមបញ្ចូលយ៉ាងពេញលេញជាមួយនឹងកម្មវិធី Jointech ។ អ្នកអាចត្រួតពិនិត្យរថយន្តរបស់អ្នកនៅក្នុងពេលវេលាពិតប្រាកដមួយនៅក្នុងការគ្របដណ្តប់ GSM / GPRS ហើយប្រសិនបើរថយន្តរបស់អ្នកធ្វើដំណើរគ្របដណ្តប់ / GPRS ក្រៅបញ្ហាទូរស័ព្ទ, ឧបករណ៍រក្សាទុកទិន្នន័យរថយន្តនៅក្នុងសតិផ្ទៃក្នុងរបស់ខ្លួននិងទិន្នន័យប្រវត្តិសាស្រ្តរថយន្តផ្ទុកឡើងរបស់លោកនៅពេលដែលគ្របដណ្តប់បន្ទាប់ ...
  អាន​បន្ថែម
 • កម្មវិធីរបស់កម្មវិធីដែលម៉ូឌុលប្រព័ន្ធ GPS ក្នុងការដឹកជញ្ជូនចាក់សោអេឡិចត្រូនិ

  កម្មវិធីរបស់កម្មវិធីដែលម៉ូឌុលប្រព័ន្ធ GPS ក្នុងការដឹកជញ្ជូនចាក់សោអេឡិចត្រូនិ

  នេះបានដឹកជញ្ជូនសោអេឡិចត្រូនិគឺជាប្រភេទមួយនៃឧបករណ៍ការពារសន្តិសុខដែលរួមបញ្ចូលទីតាំង GPS, ការទំនាក់ទំនងបណ្តាញឥតខ្សែនិងបច្ចេកវិទ្យា RFID ។ វាត្រូវបានប្រើជាចម្បងនៅក្នុងការត្រួតពិនិត្យនៃទ្រព្យសម្បត្តិឬអត្ថបទនេះទូរស័ព្ទដៃ។ ដូចជាការដឹកជញ្ជូន, រថយន្តដឹកជញ្ជូននិងច្រកស្ថានីយកុងតឺន័រ។ ...
  អាន​បន្ថែម
 • តើអ្វីទៅជាគោលបំណងនៃការត្រួតពិនិត្យគ្រឿងញៀនពីចម្ងាយគឺជាអ្វី?

  តើអ្វីទៅជាគោលបំណងនៃការត្រួតពិនិត្យគ្រឿងញៀនពីចម្ងាយគឺជាអ្វី?

  ដូចដែលត្រូវបានគេស្គាល់ទាំងអស់ឃ្លាំងគ្រឿងញៀនត្រូវបានសម្គាល់ពីបណ្ដាញផ្សេងទៀត។ ដោយសារតែពួកគេត្រូវបានរក្សាទុកជាផលិតផលគីមីតម្រូវការសម្រាប់សីតុណ្ហភាពនិងសំណើមមានបរិស្ថានយ៉ាងតឹងរឹងខ្លាំងណាស់។ ប្រព័ន្ធត្រួតពិនិត្យពីចម្ងាយទៅកុំព្យូទ័រថ្នាំសំដៅជារាងកាយសំខាន់, ឧបករណ៍ការរកឃើញរួមបញ្ចូលគ្នានេះ ...
  អាន​បន្ថែម
 • តើអ្វីទៅជាតម្រូវការសម្រាប់ការត្រួតពិនិត្យធុងគយមានអ្វីខ្លះ?

  តើអ្វីទៅជាតម្រូវការសម្រាប់ការត្រួតពិនិត្យធុងគយមានអ្វីខ្លះ?

  តើអ្វីទៅជាតម្រូវការសម្រាប់ការត្រួតពិនិត្យធុងគយមានអ្វីខ្លះ? នៅក្នុងអត្ថបទនេះបញ្ហា, Xiaobian Jiutong IoT នឹងណែនាំអ្នកដល់អ្នកគ្រប់គ្នា: 1. រចនាសម្ព័ន្ធនៃប្រអប់នេះ (រថយន្ត) នេះគឺជាការតឹងនិងពេញលេញ, ដែលជាផ្នែកមួយនៃការផ្សាភ្ជាប់និងប្រអប់ (រថយន្ត) អាចត្រូវបានអនុវត្តដោយមានត្រាគយ។ ប្រសិនបើទំនិញមួយ ...
  អាន​បន្ថែម
 • Jointech នៅ "Intermodal Aisa ឆ្នាំ 2018"

  Jointech នៅ "Intermodal Aisa ឆ្នាំ 2018"

  នេះ Intermodal Aisa ឆ្នាំ 2018 បានធ្វើជាសាក្សីក្នុងពិធីបើកសម្ពោធពិព័រណ៍នៅលើនៅសៀងហៃទី 20 ខែមេសា។ សេចក្តីពន្យល់នេះនឹងផ្តោតលើឱកាសធំមួយដែលស្ថិតនៅក្រោមផ្ទៃខាងក្រោយនៃ "ខ្សែក្រវាត់មួយនិងផ្លូវ" នេះ, clustering បច្ចេកវិទ្យាក្នុងស្រុកនិងអន្តរជាតិថ្មីនិងផលិតផលពីឧស្សាហកម្មដែលពាក់ព័ន្ធមួយចំនួនដូចជាមាន ...
  អាន​បន្ថែម
 • កុងតឺន័រតាមដានរបៀបក្នុងការគ្រប់គ្រងរថយន្តដឹកជញ្ជូន?

  កុងតឺន័រតាមដានរបៀបក្នុងការគ្រប់គ្រងរថយន្តដឹកជញ្ជូន?

  ដំបូងអាជីពដឹកជញ្ជូនប្រឈមនឹងបញ្ហានេះ? 1, របៀបដើម្បីធានាឱ្យបាននូវសុវត្ថិភាពនៃទំនិញទំនិញ, នេះបើយោងតាមពាក់កណ្តាលដែលបានផ្ទុកឆ្ងាយ? 2, របៀបដើម្បីបង្ការការបើកបរហានិភ័យក្នុងការបើកបរ, ការលួចប្រេង, ការប្រើប្រាស់ឯកជនរបស់រថយន្ដក្រុង, ទាញជីវិតឯកជន? 3. តើធ្វើដូចម្តេចដើម្បីយល់ទីតាំងនៃអាវនេះ ...
  អាន​បន្ថែម

កម្មវិធី WhatsApp លើបណ្តាញជជែកកំសាន្ត!