ઉદ્યોગવાર સમાચાર

 • GPS tracker

  GPS tracker

  GPS tracker is a terminal with built-in GPS module and mobile communication module. It is used to transmit the positioning data obtained by the GPS module to a server on the Internet through the mobile communication module (GSM/GPRS network), so as to query the location of the GPS tracker on the...
  વધુ વાંચો
 • Electronic lock out of power and unlocking method and maintenance method

  Electronic lock out of power and unlocking method and maintenance method

  The electronic lock we use is mainly supported by electricity, but if the electronic lock is out of power, it will affect its normal use, but the electronic lock is still very safe. So how to open the electronic lock when it is out of power? How to open the electronic lock 1. If it is an electron...
  વધુ વાંચો
 • How the GPS tracker works

  How the GPS tracker works

  The GPS tracker is a terminal with a built-in GPS module and a mobile communication module. It is used to transmit the positioning data obtained by the GPS module to a server on the Internet through the mobile communication module, so that the location of the terminal can be checked on a computer...
  વધુ વાંચો
 • Electromagnetic Lock

  How the electromagnetic lock works The design principle of the electromagnetic lock is to use the principle of electromagnetism. When the current passes through the silicon steel sheet, the electromagnetic lock will generate a strong suction to attract the iron plate to achieve the effect of lock...
  વધુ વાંચો
 • The Functions Of GPS Tracker

  1. Positioning function. The GPS tracker has an instant positioning function to keep track of the position information of the object being tracked. 2. Alarm function. The GPS tracker can take emergency alarm functions in the event of an abnormality, such as displacement alarm, overspeed alarm, an...
  વધુ વાંચો
 • The Flow Sensor

  The flow sensor can be docked with various types of terminals in two ways: one is the RS232 serial interface and the GPS terminal. The other is the CAN bus interface, which is shared freely by the instrument or vehicle terminal supplier. 1. RS232 serial interface integration is realized by a fuel...
  વધુ વાંચો
 • Container Tracking Devices Advtages

  Container Tracking Devices Advtages

  Automatic operation, improve the efficiency of all parties: the smart reservation distribution system of the suitcase is built on the special database and WEB service. Based on the customized development of the program script, the 24-hour suitcase reservation application and automatic box release...
  વધુ વાંચો
 • Code Lock

  Code lock purchase With the continuous improvement of living standards and the development of science and technology, many home smart devices have been recognized by everyone. The most popular one is the smart code lock. So where is the smart code lock? How to choose a code lock? First, you need ...
  વધુ વાંચો
 • Bluetooth Padlock

  Bluetooth padlock, the appearance looks like the ordinary traditional padlock, the only difference is that there is a “smart heart”, the biggest advantage of the Bluetooth padlock is that it does not require a key, eliminating the need to carry. Directly controlled by a smart phone, e...
  વધુ વાંચો
 • How does container tracking devices work?

  The tracking of containers is based on satellite positioning and vehicle APP positioning technology, and borrows Internet technology to seamlessly connect containerized goods, vehicles, customs declarations and container ships to realize full-track tracking management services. The most common is...
  વધુ વાંચો
 • GPS Tracker

  How the GPS tracker works: The GPS tracker transmits signals based on satellite positioning. For navigational positioning, the position of the GPS tracker is calculated from the ephemeris transmitted by the satellite, a parameter describing the motion of the satellite and its orbit. GPS trackers ...
  વધુ વાંચો
 • Intelligent Lock

  The advantages of intelligent lock: Smart locks are different from traditional mechanical locks, and smart locks are more secure in terms of user identification, security, and management. The smart lock smart part is reflected in whether the mobile phone can be remotely controlled and linked with...
  વધુ વાંચો
 • NFC Lock

  Features of NFC door locks: NFC door locks are durable and meet national standards. If you use the mobile phone NFC to unlock, the phone must support NFC. The NFC door lock supports setting different types of keys to open the same lock. In addition, NFC supports remote authorization to unlock the...
  વધુ વાંચો
 • Fuel Sensor

  Product description of fuel sensor: The fuel sensor is used for oil level detection of trucks. It uses the principle of electromagnetic induction. The output signal has high precision, stability and continuity, and various functions are integrated. Its main features are liquid level detection and...
  વધુ વાંચો
 • ફ્યુલ લેવલ સેન્સર

  The fuel level sensor is a component that causes a change in the capacitance between the sensor housing and the sensing electrode after the oil enters the container, and converts the change into a current change to detect the position  of the oil in the container. Method for detecting fuel level ...
  વધુ વાંચો
 • Smart Lock

  Related introduction: The smart lock refers to a lock that is more intelligent in terms of user identification, security, and management than the traditional mechanical lock. The smart lock is an execution component of the lock door in the access control system. The smart spot of the smart lock ...
  વધુ વાંચો
 • જનરેટર મોનીટરીંગ

  Advantages of generator remote monitoring system: 1.Start the service only when we needed. 2.Greatly reduce the impact of theft of fuel. 3.Remote test start generator to reduce startup problems. 4.Remote monitoring is convenient for grasping the opportunity. Generator remote monitoring working p...
  વધુ વાંચો
 • Smart lock maintenance and care

  The lock industry has developed into a mature stage at a very early stage. The use of locks in the domestic hardware market is very common, but there are still many problems in the lock market today, and the biggest potential problem still occurs. In the quality of the lock industry, many locks a...
  વધુ વાંચો
 • With a pet tracker, no longer afraid of pets lost

  Wearables as an emerging industry has long been a concern Recently, a new smart wearable device, the Pet Tracker, has been introduced to help pet users locate, track and protect pets carrying the device. Gartner, an internationally renowned research firm, predicts that 2020 will be a watershed in...
  વધુ વાંચો
 • August Smart Lock is just $99 on Amazon right now

  In all the hubbub around the smart home, we often talk about light bulbs, cameras, and other things that it’s easy to tell a virtual assistant to act on. One thing that I see less often than others is the front door, rather the deadbolt that seals the entrance to your sanctum. One of the be...
  વધુ વાંચો
 • Denver police can shoot cars with GPS trackers if they flee

  With the push of a button, Denver police officers can now blast an adhesive, soup-can-size GPS tracker at fleeing vehicles and remotely follow the cars from a phone app. It may seem like a tool Batman would use, but Denver police hope the technology will allow them to avoid dangerous pursuits of ...
  વધુ વાંચો
 • દૂરસ્થ દવા મોનીટરીંગ હેતુ શું છે?

  દૂરસ્થ દવા મોનીટરીંગ હેતુ શું છે?

  બધા માટે જાણીતું છે, ડ્રગ વખારો અન્ય સાઇટ્સ પરથી અલગ પડે છે. કારણ કે તેઓ રાસાયણિક ઉત્પાદનો તરીકે સંગ્રહિત થાય છે, પર્યાવરણીય તાપમાન અને ભેજ માટે જરૂરિયાત ખૂબ કડક છે. દવા દૂરસ્થ મોનીટરીંગ સિસ્ટમ મુખ્ય શરીર, સંકલિત શોધ ઉપકરણ તરીકે કમ્પ્યુટર પર ઉલ્લેખ ...
  વધુ વાંચો
 • રિવાજો કન્ટેનર દેખરેખ માટેની આવશ્યકતાઓ શું છે?

  રિવાજો કન્ટેનર દેખરેખ માટેની આવશ્યકતાઓ શું છે?

  રિવાજો કન્ટેનર દેખરેખ માટેની આવશ્યકતાઓ શું છે? આ મુદ્દાને લેખ માં, Jiutong IoT માતાનો Xiaobian દરેકને તમે રજૂ કરશે: 1. બોક્સ (કાર) માળખું તંગ અને પૂર્ણ છે, અને બોક્સ (કાર) ની સિલીંગ ભાગ રિવાજો સીલ સાથે લાગુ પાડી શકાય છે. માલમાં છો ...
  વધુ વાંચો

WhatsApp ઑનલાઇન ચેટ કરો!